FAQ

Už náš současný návrh je velké sousto, v budoucnu však chceme také řešit kontrolovanou dostupnost konopí i pro uživatele, kteří si jej nejsou schopní nebo ochotní pěstovat. Mimo konopnou tématiku je také záhodno začít uvažovat například o regulované legalizaci užití psychedelik pro účely výzkumu a léčby.

Do paragrafu 24c bylo přidáno ustanovení, které umožní bezúplatné předání až 30g konopné sušiny nebo 6g čistého THC jiné dospělé osobě.

Registraci uživatelů jsme do zákona nezahrnuli. Pozměňovací návrh v tomto smyslu podpoříme jen tehdy, pokud nás navrhující strana přesvědčí relevantními faktickými argumenty.

Nezanedbatelná část uživatelů si konopí kupuje, protože nemají bezpečnou možnost samopěstování. Umožněním samopěstování začne odliv uživatelů z černého trhu směrem k samozásobení. S úbytkem zákazníků ubude i dealerů. Možnost bezúplatného sdílení konopí s jinou dospělou osobou bude znamenat další snížení poptávky po konopí na černém trhu

Z údajů dostupných ze států, kde již konopí různými cestami regulovaně legalizovali, vyplývá, že změna legislativy v tomto směru neměla na spotřebu konopí výrazný vliv. Jediné, kde je vidět velký nárůst, je objem dat, která jsme schopni v legálním kontextu sbírat a analyzovat.

Limity byly nastaveny tak, aby umožnily odchod z černého trhu co možná nejšírší skupině lidí, kteří konopí užívají pro osobní potřebu, ale zároveň dostatečně nízko, aby bylo jednoduše možné rozlišit ilegální velkopěstování konopí za účelem zisku a legální samopěstování.

Stejně jako se kontrolují všechny věci, které mohou být ilegální navzdory tomu, že vypadají legálně (zbraně, lékárenské produkty, …) prostě k žádné kontrole nedochází, dokud policie nepojme důvodné podezření, že dochází k nezákonnému jednání. U konopných produktů by tedy muselo dojít ke kvantitativní chemické analýze a z ní by následně bylo zjištěno, jestli množství čistého THC, které daná osoba fakticky držela, nepřekročilo limit stanovený zákonem.

Tato otázka by měla být vyřešena v prováděcí vyhlášce, kterou k zákonu napíše příslušné ministerstvo.

Do zákona byl nad rámec limitu pro množství sušených konopných květů přidán také limit pro množství čistého THC ve výši 20% daného limitu pro sušinu. Návrh zákona bude vyžadovat dodržení obou těchto limitů zároveň.

Účastník silničního provozu nesmí být „pod vlivem“. Testery používané v současnosti Policií ČR a ani krevní testy ve zdravotnickém zařízení nemají schopnost jednoznačně stanovit, zda je testovaná osoba skutečně pod vlivem. Proto je potřeba zahájit v ČR diskuzi na téma standardizovaných polních testů střízlivosti a dalších alternativ k současnému nedostačujícímu řešení, se kterými máme možnost se setkat v některých zemích, kde bylo konopí již legalizováno.

Toto bude určitě řešeno v prováděcí vyhlášce, kterou připraví příslušné ministerstvo. Mohlo by se jednat o formu uzamykatelné schránky pro uchovávání konopí v obydlí tak, aby se k němu bez vědomí majitele nikdo nedostal. Při pěstování konopí venku by mohlo jít o důkladně oplocený pozemek. Opatření pro pěstování uvnitř by mělo být méně přísné než pro pěstování venku, ale konkrétní podobu nedokážeme předvídat. Budeme se nicméně snažit, aby konkrétní regulace způsobu pěstby nedosáhly tak olbřímí úrovně, jako je tomu v Kanadě – naše implementace by si měla zachovat liberální kontext.

Užívání konopí a konopných produktů je v ČR legální. Celostátně se na něj bude vztahovat snad jen protikuřácký zákon, a to jen v případě užívání formou kouření. Další případné regulace v kontextu konzumace konopí (například v okolí škol) bychom chtěli ponechat na zastupitelstvech lokální úrovně.

S touto možností návrh zákona nepočítá. Pokud je někdo do té míry nemocný, že si konopí nemůže vypěstovat, bude potřeba, aby mu konopí bylo poskytnuto ékárnou na základě receptu. Alternativně může nemocným lidem konopí po 30g darovat spřízněný samopěstitel.

Návrh zákona záměrně umožňuje transport konopí jedině po 30g najednou. Je-li toto pro daného samopěstitele příliš omezující, měl by pěstovat blíže k domovu (pronájem pozemku) nebo uvnitř vlastního obydlí (growbox s umělým osvětlením).

Dostupnost semen a informací o nich je v ČR dostatečná. Necítili jsme proto potřebu je v návrhu zákona jakkoliv řešit.

Takovou ambici návrh zákona nemá. Samopěstitelé mají pouze povinnost zamezit dětem v přístupu k pěstovanému či skladovanému konopí.

Technického konopí ani zmíněných výrobků se návrh zákona nedotýká.

V zemích, které legalizovaly rekreační užití konopí, byl pozorován mírný vzestup užívání konopí mezi dospělými lidmi na úkor užívání opiátů, avšak užívání v rámci populace mladistvých nevykazovalo ani mírný vzestupný trend.


Zkušenosti ze zemí, kde již legalizace konopí pro rekreační účely proběhla, ukazují, že dochází k mírnému (v rámci celé populace jde o 1-2 procenta ročně) nárůstu počtu dospělých uživatelů. Mezi mladistvými tento trend pozorován nebyl. Zároveň se ukazuje, že pro některé z těchto nových uživatelů je konzumace konopí méně rizikovou alternativou k jiným psychotropním látkám - příkladem může být omezení konzumace přípravků proti bolesti na opiové bázi, které konopí v některých případech může nahradit.

Určit konkrétní příčinu toho, proč jedinec začne užívat novou drogu, je problematické, ale obecně lze říci, že konopí (ani jiná látka) není tzv. “vstupní drogou”, jelikož ke vzniku rizikové závislosti dochází spíše vlivem traumatu či jiného psychosociálního faktoru.


Konopí sice společně s tabákem a alkoholem patří ke třem drogám, s nimiž se lidé nejčastěji seznámí jako prvními. Nelze ale říci, že by tento kontakt přímo vedl k užívání dalších drog. To, že se většina uživatelů konopí nestane pravidelnými konzumenty “tvrdších” drog, je dnes již statisticky zadokumentovaným faktem.
V případech, kdy uživatelé konopí začnou užívat “tvrdší” substanci, je vysoce pravděpodobné, že příčina leží v sociálních nebo ekonomických faktorech, psychickém stavu daného člověka a dalších. Mezi konzumací samotného konopí a následným zvýšeným rizikem přechodu k dalším látkám nebyla pozorována přímá souvislost.

Legalizace konopí nepovede k nárůstu dopravní nehodovosti.


Výzkum provedený Americkou asociací pro veřejné zdraví dospěl k závěru, že mezi legalizací konopí a změnami v nehodovosti není žádný vztah.
Je důležité si uvědomit, že konopí ovlivňuje schopnost jednotlivce řídit motorové vozidlo jiným způsobem než např. alkohol, který i v nižších dávkách zamezuje koordinaci nezbytnou k provádění byť jednoduchých úkonů souvisejících s ovládáním vozidla, což může následně vést k nehodě. U konopí k takovémuto efektu nedochází: ve výzkumech, které byly k tématu provedeny, neměli testovaní uživatelé problém s jednoduchými činnostmi spočívajícími v základní manipulaci s vozidlem.
Řízení pod vlivem konopí bude i nadále nelegální, není třeba se obávat možného nárůstu počtu dopravních nehod vázaných přímo na užívání legalizovaného konopí.

Legalizace nezletilým nijak neusnadní přístup ke konopí, přičemž data např. z amerického Colorada jasně ukazují, že spotřeba konopí mezi mladistvými se může i snižovat.


Obavy z možného nárůstu počtu uživatelů konopí mezi mladistvými v důsledku legalizace jsou pochopitelné, ale přístup mladistvých ke konopí se legalizací nezvýší. Zkušenosti ze zemí, kde legalizace již proběhla, zatím neukázaly nárůst počtu mladistvých uživatelů.
Významným benefitem legalizace je oslabení černého trhu. Mladiství tedy budou mít v důsledku snížení nabídky ve skutečnosti nižší šanci si konopí obstarat.

Tvrzení, že konopí způsobuje schizofrenii či další psychiatrické poruchy u jedinců bez rizikové anamnézy, bylo opakovaně vědecky vyvráceno.


U jedinců s genetickými predispozicemi ke schizofrenii může být užívání konopí jejím spouštěčem; nicméné spouštěčem může být i celá řada dalších podnětů. V souvislosti s konopím je nutné zmínit, že prohibice tyto potenciálně ohrožené jedince nijak nechrání. Oproti tomu ve státech, kde je dnes konopí legální, je mládež coby nejohroženější skupina obyvatel chráněna daleko komplexněji a kvalitněji než tam, kde platí prohibice.
Důvodem je to, že tyto státy vynakládají předem určenou část daňových výnosů z legálního prodeje konopí na prevenci a osvětové programy. V těchto preventivních programech je kladen důraz na předkládání pravdivých informací a věcných varování, mezi něž patří i upozornění na riziko spuštění schizofrenie u predisponovaných jedinců a varování, že konopí nemá být užíváno před dovršením dospělosti. Další výhodou legalizace v tomto ohledu je, že má-li daný jedinec (ať už dospělý či mladistvý) po užití konopí psychické problémy, může se bez obav obrátit na lékaře, zatímco za současného stavu, kdy je stále prevalentní určitá stigmatizace uživatelů konopí, se naprostá většina lidí bojí o případných problémech v této souvislosti otevřeně hovořit, což zabraňuje efektivní lékařské intervenci.

Naopak – mnohá z negativních očekávání se nenaplnila a konopí nalezlo řadu nových pozitivních využití (např. užití v léčbě na širší škále nebo v současnosti rozvíjené možnosti užívání nepsychoaktivních směsí odrůd bohatých na CBD).


V mnoha případech, kde bylo dříve konopí považováno za příčinu negativního jevu (např. možnost výskytu psychotických stavů u dospělých nebo pokles IQ a efektivity krátkodobé paměti), se dnes ukazuje, že kauzalita mezi užíváním konopí a následným stavem, který může souviset s mnoha dalšími proměnnými, není přímočará.
Nepotvrdily se obavy z rapidního nárůstu užívání po legalizaci. Stejně tak se dnes již lze domnívat, že ačkoliv legalizace vede k nárůstu uživatelů vyhledávajících pomoc s omezením užívání, tento nárůst nepramení z nárůstu počtu závislých uživatelů, ale z faktu, že ve společnosti, která legalizovala rekreační konopí, je možnost léčby společensky přístupnější.

Ano – léčivé účinky konopí byly (při správné aplikaci) potvrzeny u mnoha chronických i akutních zdravotních problémů.


Léčivé účinky konopí a množství jeho aplikací na široké spektrum zdravotních problémů dnes již není rozporováno – léčebné konopí a jeho legální užívání jsou zakotveny v legislativě mnoha zemí včetně České republiky. Vědecké studie ukázaly potenciál konopí v léčbě mnoha onemocnění, chronických i akutních stavů.
Konopí je efektivním terapeutickým prostředkem proti bolesti, pro pacienty trpící epilepsií nebo problémy s pohybovým ústrojím. Je užíváno ke zmírňování příznaků roztroušené sklerózy nebo gastrointestinálních problémů a dalších. Je však samozřejmě důležité nezapomínat na potenciální negativní dopady některých forem konzumace konopí (viz otázka č. 33).

Na konopí je možné si vybudovat psychickou závislost, která v případě abstinence odeznívá v řádu dnů až týdnů. Nedochází zde však ke vzniku fyzické závislosti jako u alkoholu, tabáku, kokainu nebo opiátů.


Užívání konopí může u některých uživatelů vést ke vzniku psychické závislosti. Tato závislost nicméně nedosahuje úrovně fyzické závislostí na alkoholu, tabáku, kokainu nebo opiátech. Abstinence zpravidla nemá ani u každodenních uživatelů dramatický průběh a dopady ukončení užívání jsou ve srovnání s dalšími výše zmíněnými substancemi mírné a mají velmi malý vliv na fungování daného jedince. Naprostá většina příležitostných uživatelů nepociťuje po vysazení žádné abstinenční příznaky.
Je také důležité si uvědomit, že závislostní chování vázané na konopí může mít stejně jako u dalších závislostí mnoho dalších ekonomických nebo sociálních příčin nepramenících z biologické podstaty samotné substance.

U naprosté většiny párů a jednotlivců pravidelné užívání konopí nevede k neplodnosti.


Ve studiích zaměřujících se na pravidelné užívání konopí ve vztahu k plodnosti uživatelů byly sledovány efekty užívání konopí u mužů i žen. U části mužských uživatelů byl sice pozorován pokles počtu spermií, ten nicméně nebyl dramatický a spermie samotné neměly vlastnosti odlišné od spermií mužů neužívajících konopí. U žen bylo pozorováno možné opoždění ovulace potenciálně související s užíváním konopí. Tyto faktory mohou vést k nemožnosti početí jen v situacích, kdy jsou přítomny další problémy s fertilitou jednoho z partnerů.

Dochází i k perzekuci malopěstitelů a lidí užívajících a pěstujících konopí v malém množství pro spotřebu osobní nebo v blízkém rodinném kruhu. Viz následující příklady:

Osobnost Legalizace: Zdeněk Majzlík - magazín Legalizace

Kauza: Zločinná pěstírna o čtyřech kytkách - magazín Legalizace

Osobnost Legalizace - Mária Brodská - magazín Legalizace

Ano, v případě, že bude problematika legalizace konopí řešena komplexně (včetně zajištění preventivních opatření na všech úrovních), lze očekávat, že rizikoví uživatelé budou s větší pravděpodobností vyhledávat pomoc, pokud oni či jejich okolí vyhodnotí jejich užívání jako problémové.


Ve státech USA, kde došlo k legalizaci, byl pozorován nárůst počtu uživatelů, kteří hledají pomoc s omezením užívání, stejně tak jako uživatelů hlásících nárůst objemu vlastní konzumace konopí. Je nicméně otázkou, zda tyto hodnoty pramení ze skutečného poměrného nárůstu počtu uživatelů, množství konzumovaného konopí nebo uživatelů, kteří si na konopí vybudují dependenci.
S ohledem na to, že legalizace konopí umožňuje uživatelům, kteří měli problém se závislostí již při předchozím užívání, tuto závislost řešit ve spolupráci se zdravotnickým systémem, je statistický nárůst počtů takovýchto uživatelů očekávatelný a nemusí indikovat reálný statistický nárůst v problematickém užívání.

Uživatelé konopí, kteří se dopustí zločinu, se obecně dopouštějí méně závažných prohřešků než lidé pod vlivem dalších nelegálních substancí nebo alkoholu a jejich kriminalita je obecně z velké míry spojena s tzv. trestnými činy bez oběti.


Množství studií, které máme k tématu k dispozici, často prezentuje i protiřečící si výsledky. Ačkoliv byla v některých případech pozorována korelace mezi užíváním konopí a trestnou činností, vstupují do této rovnice i další proměnné, jako je prostředí, ekonomická situace a z velké míry konzumace dalších intoxkujících látek. Je také důležité nezapomínat na to, že samotná kriminalizace držení a užívání konopí vede ke statistickému nárůstu trestné činnosti, a to i kriminalizací situací, jejichž společenská nebezpečnost je zanedbatelná.
Novější studie často ukazují, že ačkoliv lze sledovat zvýšenou korelaci mezi užíváním konopí a trestnou činností uživatelů, v případě, že zohledníme i další možné (a v naprosté většině případů přítomné) neadiktologické faktory pro vznik kriminální aktivity, stejně jako fakt, že držení konopí je kriminalizováné samo o sobě, korelace s užíváním konopí již není zdaleka tak silná.

K dispozici máme statistiky týkající se prevalence užívání, zdravotních dopadů a daňových výnosů z legalizovaného konopí – v žádné z těchto oblastí nebyly vypozorovány jednoznačně negativní dopady legalizace.


Studie provedené ve státech USA, které legalizovaly, ukazují, že legalizace konopí nevede k nárůstu kriminality. Ve většině případů došlo k překročení očekávání daňových výnosů z legalizovaného konopí – v případech, kdy tomu tak nebylo, bylo problémem spíše nastavení legálního trhu a jeho cen než samotné legální konopí. Případný nárůst v počtu uživatelů byl, pokud existoval, procentuálně nepříliš významný. Finance pramenící ze zdanění nově legálního konopí jsou často užívány např. k podpoře školství nebo místních samospráv a legalizace je tedy následně prospěšnou pro celé komunity.

Ano – co se konopí týče, legalizace by oproti současné situaci zajistila dodržování lidských práv a svobod.


Jedním z klíčových témat Listiny základních práv a svobod je právo na zdraví, tedy na to aby měl člověk svobodnou možnost léčit se. Toto právo je zmiňováno i jako základní podmínka dodržování dalších práv tak, aby při jejich realizaci nedocházelo k omezování práva na zdraví. Současná regulace konopí znemožňuje pacientům tuto bylinu beztrestně pěstovat a užívat, a tedy je v přímém rozporu se základním právem na lidské zdraví a jeho údržbu. Dalšími klíčovými právy, na jejichž dodržování má současný stav negativní vliv, jsou též právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí a právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání.

Situace, kdy se uživatel pod vlivem konopí chová agresivně, jsou vzácné a obvykle k nim vede kombinace užívání konopí s konzumací dalších látek, především alkoholu a s dalšími faktory, jako je například nevyrovnaný psychický stav uživatele.


Obecně lze říci, že studie a výzkumy poukazující na potenciál konopí ke zvyšování agresivity u uživatelů trpí nekonzistentní metodologií i výsledky. V současnosti se zdá, že výskyt agresivního chování je spojen s mnoha dalšími faktory (kolektiv, ekonomické faktory), stejně tak jako s osobními dispozicemi uživatele. U lidí, kteří neprokazovali obecné sklony k agresivnímu chování, k němu nedocházelo ani při konzumaci nebo naopak abstinování od užívání konopí.
Samotné konopí tedy není spouštěčem agresivního chování. Vliv konopí na nárůst agresivity u uživatelů je ve srovnání napříkad s alkoholem téměř vyloučen.

Nadměrné užívání konopí ve formě kouření sušiny může mít negativní dopady na zdravotní stav uživatele (např. symptomy chronické bronchitidy) nebo může zapříčinit vznik psychické závislosti. Konopím se nicméně nelze smrtelně předávkovat – na rozdíl například od legálního alkoholu.


Může dojít k nadužívání konopí a rozvoji psychické závislosti. Stejně tak může užívání konopí mít negativní vliv na zdraví na základě zvolené formy užívání – například v případě kouření konopí může dojít k výskytu symptomů chronické bronchitidy.
Člověk pod vlivem konopí může mít snížené motorické schopnosti, a neměl by se tedy věnovat náročnějším a nebezpečným činnostem komplexnějšího charakteru.
Na konopí může vzniknout psychická závislost – pravděpodobnost vzniku takovéto dependence je nicméně výrazně nižší než u legálních substancí, jako je alkohol nebo nikotin.

Pravidelní uživatelé vysokých dávek konopí mohou zaznamenat problémy, které souvisí spíše s přehodnocením priorit než s fyziologickými změnami – nejsou nezvratné nebo zásadní.


Studie věnující se této otázce v poslední době ukázaly, že ačkoliv u současných uživatelů konzumujících velké množství konopí může být pozorována zhoršená krátkodobá paměť, nejde o nezvratné změny – ve většině případů k nim dochází krátce po užití a i v případě dlouhodobějšího užívání dochází do několika měsíců po omezení konzumace k návratu k původnímu stavu. V současnosti nemáme vědecké důkazy o tom, že by užívání konopí u dospělých osob vedlo k dlouhodobým změnám v tomto směru.
U nezletilých konzumentů byla pozorována korelace mezi konzumací a zhoršenou inteligencí a pamětí - není nicméně jasné, zda v tomto případě není nižší IQ a snížené mentální kapacity příčinou užívání konopí spíše než-li naopak.

Konopí je možno užívat způsoby, při nichž nedochází k procesu spalování a vdechování kouře, což minimalizuje negativní zdravotní dopady této formy aplikace. Stejně tak je pro bezpečné užívání důležité zajistit vhodné, klidné prostředí, užívat konopí v dobrém psychickém rozpoložení a nekombinovat jeho užití s dalšími psychotropními látkami.


Bezpečné užívání konopí závisí nejen na samotné formě konzumace konopí, ale i na faktorech, jako jsou osobní dispozice konzumenta, prostředí, případně kombinace užití s jinými psychotropními látkami. Případné negativní dopady, jako mohou být úzkostlivé stavy, lze tedy omezit vhodnou aplikací – uživatel začne s malou dávkou, kterou zvyšuje jen v případě, že nepociťuje negativní stavy.
Ze zdravotního hlediska je bezpečnější užívat konopí jinak než vdechováním spalin – doporučovány jsou vaporizace nebo konzumace konopí v jídle. U užívání v jídle je nicméně klíčové mít na paměti, že efekt bude podléhat konkrétním dispozicím uživatele a bude mít zpožděný nástup – opět je tedy důležité začít s menším množstvím a dávku případně zvyšovat až po delší době, pokud nepociťujeme negativní účinky.

Ano, konzumace konopí kouřením nebo vaporizací by podléhala stejným omezením jako kouření tabáku v souladu se zákonem č. 65/2017 Sb.


Konopí je možno konzumovat různými způsoby, ale kouření zůstává jedním z nejčastějších – z toho důvodu jej za účelem ochrany veřejného zdraví a neuživatelů omezíme stejným způsobem, jakým je na veřejnosti omezeno kouření tabákových výrobků.

Legalizace prospěje celé společnosti – do státní kasy přinese peníze z daní z konopného trhu, orgánům činných v trestním řízení uvolní prostor věnovat se závažnější kriminalitě, pro občany a případné uživatele bude znamenat definování standardů kvality a postupů nakládání s konopím a konopnými produkty, což se v důsledku projeví zefektivněním ochrany spotřebitele i větší právní jistotou pro konopné podnikatele.


Komerční legalizace by znamenala adekvátní regulaci trhu, který v ilegalitě existuje již nyní. Důsledkem by bylo efektivní využití finančního potenciálu tohoto trhu v rámci daňového systému. Díky možnosti kontroly kvality konopí a konopných produktů by stát měl možnost zajistit zákazníkům v současné době negarantovatelnou základní úroveň zboží a bezpečné užívání, stejně tak jako adekvátní kontrolu toho, zda pěstitelé berou adekvátní ohled na životní prostředí. Trh s legálním konopím by generoval nová pracovní místa. Legalizované konopí by výzkumníkům a lékařům výrazně ulehčilo přípravu nových léčebných přípravků a metod využívajících konopí.
V případě správného nastavení cenových hladin by legalizace znamenala snížení výnosnosti černého trhu s konopím, a tím vedla k omezení potenciálu a kapitálu kriminálních organizovaných skupin. Bezpečnostním složkám státu by se uvolnil čas i kapacity na potírání kriminality s vážnějšími společenskými dopady.

Ne – tématice se věnujeme již dlouhodobě. Naše snahy o legalizaci pramení z potřeby racionální politiky týkající se konopí a dalším politickým stranám nijak nebráníme v zapojení se, nejde tedy o snahu o monopolizaci tématu nebo jeho vytěžení na “politické body”.


Legalizaci konopí jsme řešili již osm let předtím, než se nám povedlo problematiku dostat na půdu Poslanecké sněmovny. Tomuto tématu se do té doby ve sněmovně žádná strana takto aktivně nevěnovala. Již od začátku našich legalizačních snah jsme navíc byli otevření tomu, aby do přípravy legislativního návrhu mohli vstupovat další zájemci, kteří mají o tématiku zájem. Další strany měly množství možností ovlivnění podoby nejen našeho v současnosti předloženého návrhu týkajícího se samopěstování.
To, že by Pirátská strana usilovala o monopolizaci tématu legalizace za účelem nabytí politického kreditu, je tedy zjevně nepravdivé – naopak je zřejmé, že Pirátská strana usilovala a usiluje o maximální spolupráci s dalšími politickými subjekty, jelikož našim cílem je skutečný posun v kontextu problematiky legalizace, a to v rámci dlouhodobých snah o legislativní změny vedoucí k racionální politice v oblasti konopí.