Pomozte nám prosadit návrh zákona ve Sněmovně

 • Pomožte nám změnit přístup státu k samopěstitelům! Současný právní řád zbytečně kriminalizuje desítky tisíc občanů, kteří pro společnost nepředstavují žádné riziko -- jediné, čím se provinili, je pěstování několika rostlin konopí, často dokonce za účelem pomoci sobě nebo svým blízkým.
 • Z průzkumu mínění občanů ČR starších 45 let vyplývá, že 82 % z nich je pro legalizaci samopěstování konopí pro osobní potřebu, ale poslanci některých stran se stále tváří, jako by konopí zajímalo jen mladé lidi a voliče Pirátů. Dejte jim vědět, že chcete změnu! Dejte jim vědět, že pěstování konopí v malém množství pro vlastní potřebu NENÍ ZLOČIN!
 • Prvním krokem je, aby se vůbec problematika začala ve Sněmovně řešit. A právě k tomu potřebujeme 5 minut Vašeho času. Níže najdete rozložení sil v Poslanecké sněmovně. Poslanci jsou označeni třemi barvami - PRO / PROTI / NEVÍ. Najdete zde kontaktní údaje — stačí poslancům napsat, že chcete, aby umožnili projednání sněmovního tisku 331, tedy novely zákona o omamných látkách, která umožňuje samopěstování konopí.
 • Strana Pro ? Proti
  Piráti 22 - -
  ODS 5 18 -
  ČSSD 4 11 -
  KSČM 2 13 -
  SPD - 19 -
  ANO 3 74 1
  TOP09 1 6 -
  STAN 4 2 -
  KDU-ČSL - 10 -
  Nezařazení 1 4 -
  --- Celkem --- 42 157 1

Chceme dospělým lidem umožnit pěstování konopí pro osobní potřebu za přesně definovaných podmínek, protože vycházíme z principu kontrolované dostupnosti psychotropních látek. Děkujeme, že nás podpoříte vaší vlastní aktivitou.
Tomáš Vymazal, poslanec za Piráty

Text návrhu Pirátů

Online konzultace
uzákonění pěstování konopí
v malém množství
pro vlastní potřebu

Konzultace byla uzavřena, výsledky si přečtěte ZDE.

 • Pěstování malého množství konopí pro osobní potřebu umožní každému dospělému člověku vypěstovat si a sklidit až 5 rostlin konopí bez jakéhokoli trestního nebo jiného postihu. Pěstiteli tak nebude hrozit ani pokuta, ani zabavení pěstovaného konopí pod podmínkou, že k pěstovanému konopí zamezí přístupu třetích osob.
 • Návrh zákona zajistí každému pěstiteli možnost usušit, zpracovat a doma v uzamčeném prostoru přechovávat až 1250 g sušených květů vypěstovaného konopí. Návrh vychází z předpokladu, že z jedné konopné rostliny je při řádném pěstování možné získat až 250 g sušeného květenství.
 • Návrh umožní dospělému člověku držet mimo bydliště až 30 g sušeného konopí.
 • Návrh uzákonění pěstování pro osobní potřebu se týká pouze zletilých a bezúhonných osob s trvalým pobytem na území ČR. Návrh prosazuje striktní omezení dostupnosti konopí nezletilým, poskytnutí konopí neplnoletým občanům bude i nadále klasifikováno jako závažný trestný čin.

Důvody pro uzákonění

Lidská práva

Prohibice konopí je z dlouhodobého hlediska společensky neudržitelná a představuje závažné porušování základních lidských práv.

Represe nikam nevede

Represivní přístup dlouhodobě nedosahuje deklarovaných cílů a plýtvá prostředky státního rozpočtu zbytečným zatěžováním orgánů činných v trestním řízení.

 

Pomoc nemocným

Represivní přístup dlouhodobě a zásadním způsobem komplikuje nemocným přístup k mnohostranně využitelné a léčivé rostlině, jejíž účinky byly potvrzeny v celé řadě odborných studií a výzkumů.

Návrh zákona zpřístupní konopí i těm, kteří se chtějí samoléčit svépomocí.

Boj proti černému trhu

Prohibice vytváří podmínky pro rozvoj černého trhu, na němž se obohacují zejména organizované zločinecké skupiny.

 

Nízká nebezpečnost konopí

Ve srovnání s legálním alkoholem a tabákem je zdravotní a společenská nebezpečnost konopí prokazatelně nižší a jeho ilegální status je z hlediska drogové problematiky neospravedlnitelný.

Moderní poznatky

Zastaralé mezinárodní protidrogové úmluvy ztrácejí v současnosti na relevanci a neustále přibývá vyspělých států, které konopí legalizují a pozorují pozitivní dopady tohoto kroku.

 

Přínos společnosti

 • Ochrana nezletilých před zneužíváním konopí.
 • Omezení výdajů ze státního rozpočtu na potírání pěstování a držení konopí pro osobní potřebu.
 • Ochrana základních lidských práv a svobod deklarovaných Ústavou.
 • Ochrana veřejného zdraví.
 • Destigmatizace konopí jako léčivé a průmyslově mnohostranně využitelné rostliny.
 

Vyhodnocení konzultace

Sesbírali jsme vstupy od více než 7000 návštěvníků, a přinášíme vám graficky zpracované výsledky.

Většina hlasujících si přeje na veřejnosti mít u sebe 25-50 gramů konopí.Pěstovat doma by lidé chtěli 5, případně až 10 rostlin.V obydlí by dle konzultace mohlo být 1000 až 2000 gramů konopí.Většina hlasujících se vyslovila pro možnost bezúplatného předání konopí další osobě.S návrhem Pirátů, aby bylo samopěstování konopí regulováno zákonem, souhlasí 6623 hlasujících.Odpovědi na časté dotazy

 1. Jaké jsou budoucí plány Pirátů nad rámec aktuálního návrhu?
  Už náš současný návrh je velké sousto, v budoucnu však chceme také řešit kontrolovanou dostupnost konopí i pro uživatele, kteří si jej nejsou schopní nebo ochotní pěstovat. Mimo konopnou tématiku je také záhodno začít uvažovat například o regulované legalizaci užití psychedelik pro účely výzkumu a léčby.
 2. Jak se v návrhu promítla připomínka týkající se absence možnosti bezúplatného sdílení konopí a konopných produktů?
  Do paragrafu 24c bylo přidáno ustanovení, které umožní bezúplatné předání až 30g konopné sušiny nebo 6g čistého THC jiné dospělé osobě.
 3. Jaký je postoj Pirátů ve věci případné registrace pěstitelů konopí?
  Registraci uživatelů jsme do zákona nezahrnuli. Pozměňovací návrh v tomto smyslu podpoříme jen tehdy, pokud nás navrhující strana přesvědčí relevantními faktickými argumenty.
 4. Jak ovlivní přijetí návrhu počet nelegálních dealerů a černý trh s konopím?
  Nezanedbatelná část uživatelů si konopí kupuje, protože nemají bezpečnou možnost samopěstování. Umožněním samopěstování začne odliv uživatelů z černého trhu směrem k samozásobení. S úbytkem zákazníků ubude i dealerů. Možnost bezúplatného sdílení konopí s jinou dospělou osobou bude znamenat další snížení poptávky po konopí na černém trhu.
 5. Jak ovlivní přijetí návrhu spotřebu konopí v ČR?
  Z údajů dostupných ze států, kde již konopí různými cestami regulovaně legalizovali, vyplývá, že změna legislativy v tomto směru neměla na spotřebu konopí výrazný vliv. Jediné, kde je vidět velký nárůst, je objem dat, která jsme schopni v legálním kontextu sbírat a analyzovat.
 6. Jaký je důvod navrhovaných limitů a jejich výše?
  Limity byly nastaveny tak, aby umožnily odchod z černého trhu co možná nejšírší skupině lidí, kteří konopí užívají pro osobní potřebu, ale zároveň dostatečně nízko, aby bylo jednoduše možné rozlišit ilegální velkopěstování konopí za účelem zisku a legální samopěstování.
 7. Jak se bude počítat či měřit dodržení limitů u konopných produktů?
  Stejně jako se kontrolují všechny věci, které mohou být ilegální navzdory tomu, že vypadají legálně (zbraně, lékárenské produkty, …) prostě k žádné kontrole nedochází, dokud policie nepojme důvodné podezření, že dochází k nezákonnému jednání. U konopných produktů by tedy muselo dojít ke kvantitativní chemické analýze a z ní by následně bylo zjištěno, jestli množství čistého THC, které daná osoba fakticky držela, nepřekročilo limit stanovený zákonem.
 8. Co by měl pěstitel udělat s případným konopím, které po sklizni přesáhlo povolený limit?
  Tato otázka by měla být vyřešena v prováděcí vyhlášce, kterou k zákonu napíše příslušné ministerstvo.
 9. Jak byla zohledněna připomínka, zda nejsou lepší limity na základě obsahu THC?
  Do zákona byl nad rámec limitu pro množství sušených konopných květů přidán také limit pro množství čistého THC ve výši 20% daného limitu pro sušinu. Návrh zákona bude vyžadovat dodržení obou těchto limitů zároveň.
 10. Jakým způsobem bude řešena otázka užívání u účastníků silničního provozu (zvláště řidičů motorových vozidel)?
  Účastník silničního provozu nesmí být „pod vlivem“. Testery používané v současnosti Policií ČR a ani krevní testy ve zdravotnickém zařízení nemají schopnost jednoznačně stanovit, zda je testovaná osoba skutečně pod vlivem. Proto je potřeba zahájit v ČR diskuzi na téma standardizovaných polních testů střízlivosti a dalších alternativ k současnému nedostačujícímu řešení, se kterými máme možnost se setkat v některých zemích, kde bylo konopí již legalizováno.
 11. Jak je míněno „zamezení volného přístupu třetích osob“ dle návrhu?
  Toto bude určitě řešeno v prováděcí vyhlášce, kterou připraví příslušné ministerstvo. Mohlo by se jednat o formu uzamykatelné schránky pro uchovávání konopí v obydlí tak, aby se k němu bez vědomí majitele nikdo nedostal. Při pěstování konopí venku by mohlo jít o důkladně oplocený pozemek. Opatření pro pěstování uvnitř by mělo být méně přísné než pro pěstování venku, ale konkrétní podobu nedokážeme předvídat. Budeme se nicméně snažit, aby konkrétní regulace způsobu pěstby nedosáhly tak olbřímí úrovně, jako je tomu v Kanadě – naše implementace by si měla zachovat liberální kontext.
 12. Jak a kde bude možno konopí a konopné produkty užívat?
  Užívání konopí a konopných produktů je v ČR legální. Celostátně se na něj bude vztahovat snad jen protikuřácký zákon, a to jen v případě užívání formou kouření. Další případné regulace v kontextu konzumace konopí (například v okolí škol) bychom chtěli ponechat na zastupitelstvech lokální úrovně.
 13. Bude možno po přijetí návrhu delegovat pěstování na jinou osobu?
  S touto možností návrh zákona nepočítá. Pokud je někdo do té míry nemocný, že si konopí nemůže vypěstovat, bude potřeba, aby mu konopí bylo poskytnuto ékárnou na základě receptu. Alternativně může nemocným lidem konopí po 30g darovat spřízněný samopěstitel.
 14. Bude možno transportovat najednou veškeré vypěstované konopí z pozemku, kde bylo vypěstováno do obydlí v případě, že se tato místa liší?
  Návrh zákona záměrně umožňuje transport konopí jedině po 30g najednou. Je-li toto pro daného samopěstitele příliš omezující, měl by pěstovat blíže k domovu (pronájem pozemku) nebo uvnitř vlastního obydlí (growbox s umělým osvětlením).
 15. Bude nějak řešena distribuce semen s certifikací (včetně informací o původu a obsahu)?
  Dostupnost semen a informací o nich je v ČR dostatečná. Necítili jsme proto potřebu je v návrhu zákona jakkoliv řešit.
 16. Bude zakázáno pěstovat konopí rodinám s nezletilými dětmi?
  Takovou ambici návrh zákona nemá. Samopěstitelé mají pouze povinnost zamezit dětem v přístupu k pěstovanému či skladovanému konopí.
 17. Dotýká se nějak návrh technického konopí nebo výrobků z konopí neobsahujících THC?
  Technického konopí ani zmíněných výrobků se návrh zákona nedotýká.


Na návrhu spolupracovali

„Již delší dobu upozorňuji na fakt, že zcela volný trh, stejně jako úplná prohibice, nevede k řešení problému s návykovými látkami.
V případě konopí zároveň upozorňuji, že velké nadnárodní alkoholové a tabákové firmy již vložily do konopí své investice. To znamená, že úplná legalizace na celosvětové úrovni dříve či později nastane.

Proto je nutné předejít vychýlení kyvadla na stranu úplně volné komerce a hledat zlatou střední cestu. “
Mgr. Jindřích Vobořil, bývalý národní protidrogový koordinátor
„Právo v soukromí si pěstovat a užívat jakoukoliv rostlinu by mělo být součástí každé svobodné společnosti.“
Robert Veverka, předseda spolku Legalizace.cz
„Již při rekodifikaci trestního práva jsme usilovali o zmírnění postihu pro uživatele rekreačního či léčebného konopí, které si sami v malém množství vyrobí. Bohužel soudní praxe je nejednotná a vykládá mírnější skutkovou podstatu § 285 trestního zákoníku velmi úzce pouze pro účely pěstování rostlin, ale nikoli pro sušení, přechovávání a další etapy výrobního cyklu produktů z konopí pro vlastní potřebu. Společenská škodlivost tohoto jednání je minimální a trestní postihy uživatelů, včetně starých či nemocných lidí, kteří nemají prostředky na předražené a zbytečné nákupy zahraničního konopí z lékáren a vypěstují si ho jednoduše na zahradě, jsou zcela absurdní.“
Mgr. František Korbel, Ph.D., autor paragrafovaného znění zákona, vysokoškolský učitel, člen legislativní rady vlády
„Návrh si neklade za cíl vyřešit najednou všechny výzvy týkající se legislativy v kontextu psychotropních látek. Je to však malý krůček správným směrem; směrem liberalizace a demonstrace důvěry v zodpovědné a informované rozhodování dospělých občanů naší země.“
Ing. Jana Michailidu, člen pracovní skupiny Psychotropní látky Pirátské strany
„Pro inspiraci jsme vyrazili do Kanady, kde jsme se setkali s poslancem Nathanielem Erskine-Smithem. Právě on je předkladatelem průlomového kanadského zákona, který se stal významnou předlohou při tvorbě návrhu regulace konopí v České republice.“
Mgr. David Albrecht, legislativní poradce
„Jsem zastáncem teze, že člověk má právo se svým tělem nakládat, jak sám uzná za vhodné. Nevidím proto problém v tom, když dospělý člověk užívá konopné připrávky, které jsou navíc prokazatelně méně problematické než alkohol. Racionální drogová politika má být nastavena na základě vědecky podložených dat. Doufám, že tento návrh představuje první krok k narovnání nesmyslných zákonů v oblastni psychotropních látek.“
Michal Ketner, garant programového bodu Psychotropní látky Pirátské strany


Co si myslí o legalizaci ...

„Drogy jsou nebezpečné, ale ještě nebezpečnější je současná drogová politika, která upřednostňuje trestání před zdravím a dodržováním lidských práv. Je na čase zavést opatření, která na první místo postaví životy a bezpečí lidí.“
Kofi Annan, bývalý generální tajemník OSN
„Pro kriminalizaci drog jsou jen ti, kdo z problému žijí – policie, politici a mafie,“
Tomio Okamura, Umění žít, vydáno knižně 2012


Děkujeme, že jste dočetli až sem.

Snažíme se zapojovat veřejnost a dělat politiku pro 21. století. Děkujeme, že jste toho součástí.

Kontaktní osoba

Tomáš Vymazal, poslanec
tomas.vymazal@pirati.cz, tel.: +420 774 36 37 36

Chcete sledovat i další dění u Pirátů ?

Můžete dostávat další informace emailem, nebo se přímo zapojit do pirátského hnutí.